นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2557