นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน


งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2562
งบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2562
งบการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2562
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2561
งบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2561
งบการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2561
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2560
งบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2560
งบการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2560
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2559
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2558
งบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2558
งบการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2558
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2557
งบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2557
งบการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2557
งบการเงิน วันที่ 30 กันยายน 2556
งบการเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2556
งบการเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2556
งบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2555