นักลงทุนสัมพันธ์

ธุรกิจของบริษัท

  ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย


บริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ (Purified Water Treatment System) โดยบริษัทเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์จากต่างประเทศ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบและสามารถให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่งานที่ไม่มีความซับซ้อนไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิศวกรรม ในส่วนบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียมดำเนินการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย(อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ) นอกจากนั้น บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด บริษัทย่อยอีก 1 แห่งประกอบธุรกิจจำหน่าย/ให้เช่าและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์วินิจฉัยในการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์(อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ) ดังนั้นผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  


1)  จัดจำหน่าย ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์พร้อมติดตั้งเข้ากับระบบน้ำที่ลูกค้าได้มีออกแบบการติดตั้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบน้ำของลูกค้า ประกอบกับการให้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเพิ่มเติมระบบน้ำพร้อมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม และบางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบบำบัดน้ำ และกลุ่มธุรกิจให้บริการทาง การแพทย์ โดยสามารถแยกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาประกอบได้ 4 ประเภทดังนี้

1.1  นำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อจัดจำหน่าย ได้แก่ ระบบกรองน้ำ ถังกรองไฟเบอร์กลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไส้กรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตซึ่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอิสระ เช่น มาตรฐาน NSF และมาตรฐานขององค์กรภาครัฐในระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐาน FDA โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำจากต่างประเทศเช่น Pentair, Wedeco, Sterilight, Trojan UV, Sekiso, CSM, Shelco Filters เป็นต้น
1.2  จัดหาภายในประเทศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อจำหน่าย เช่น ตู้นึ่งซาลาเปา(Bun Streamer) เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม (Beverage Dispenser) และเครื่องทำน้ำแข็ง (Ice Making Machine) เป็นต้น
1.3  ว่าจ้างผลิตเพื่อจัดจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ เช่น ไส้กรองน้ำ และ กระบอกใส่ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ Toredo, Water Care และ Hydra Mate
1.4  ประกอบเพื่อจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการแพทย์ โดยบริษัทได้ประดิษฐ์และอยู่ระหว่างการอนุมัติจดสิทธิบัตร เครื่องผลิตน้ำให้บริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่สำหรับใช้กับเครื่องไตเทียม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อการจำหน่ายและให้เช่า โดยมีระบบเครื่องผลิตน้ำให้บริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนจากน้ำดิบและมีระบบฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาฟอกไตที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทในราคาที่แข่งขันได้

2) จัดจำหน่าย พร้อมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์
บริษัทจัดจำหน่าย พร้อมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการในการบำบัดน้ำดิบที่มีสิ่งเจือปนให้มาเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำประปา และการบำบัดจากน้ำประปาให้เป็นน้ำที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มสถานพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ และธุรกิจอุตสาหกรรมบางอย่างที่มีระบบน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ซึ่งระยะเวลาในการติดตั้งโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1 – 2 เดือน โดยแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้การประกอบติดตั้งเป็นส่วนเดียวกันกับข้อ 1) จัดจำหน่าย  ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้รูปแบบการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะได้แก่

2.1  จำหน่ายพร้อมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่มีการชำระเงินแบบปกติ 
2.2  จำหน่ายพร้อมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่มีการชำระเงินในลักษณะสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งมีการคิดดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า บริษัทจะทำการถอดถอนระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียมและนำกลับคืน ซึ่งงานในลักษณะนี้ดำเนินการโดย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท


3) การให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ 
บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการหลังการขาย ดูแลและบำรุงรักษาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เปลี่ยนไส้กรองและอุปกรณ์อื่นๆที่ชำรุด โดยบริษัทจะมีแผนงานตามระยะเวลาในการเข้ามาดูแลบำรุงรักษาระบบกับลูกค้าโดยคำนวณจากปริมาณอัตราการใช้น้ำบริสุทธิ์ (Flow Rate) และระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากความพร้อมในการให้บริการของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้ว บริษัทมีศูนย์และหน่วยให้บริการทางด้านเทคนิคที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยบริษัทมีศูนย์บริการทางเทคนิคอยู่ 2 แห่ง คือที่จังหวัดลำพูน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตภาคเหนือ และที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ มีหน่วยบริการทางเทคนิคอยู่อีก 4 แห่งคือที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตภาคใต้ โดยลูกค้าของบริษัทสามารถเรียกใช้บริการได้ทั้งในเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

4) การให้บริการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
บริษัทจะให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ดำเนินการโดยบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตดำเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

5) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
บริษัทจะเป็นผู้จำหน่าย/ให้เช่าและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์วินิจฉัยในการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ ดำเนินการโดย บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ