LINE_ALBUM_อบรมดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ FVC1 27367_๒๔๐๓๒๘_66.jpg
LINE_ALBUM_อบรมดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ FVC1 27367_๒๔๐๓๒๘_72.jpg
LINE_ALBUM_อบรมดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ FVC1 27367_๒๔๐๓๒๘_55.jpg
LINE_ALBUM_อบรมดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ FVC1 27367_๒๔๐๓๒๘_42.jpg
pic12.jpg
pic11.jpg
pic10.jpg
pic9.jpg
Pic8.jpg
pic7.jpg
Pic6.jpg
Pic5.jpg
Pic4.jpg
Pic1.jpg
LINE_ALBUM_อบรมดับเพลิงขั้นต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ FVC1 27367_๒๔๐๓๒๘_34.jpg

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

     บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา 

     เพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับไฟขั้นพื้นฐาน และ สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้อย่างปลอดภัยเช่นการใช้ถังดับเพลิงและการดับไฟประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องและรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของรพ. ในการดูแลผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการให้ได้รับความปลอดภัย หากเกิดเหตุการณ์จริง

COPYRIGHT © 2018 Filter Vision Public Company Limited ALL RIGHT RESERVED.