นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
18 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
18 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
28 เมษายน 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07 เมษายน 2563 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ FVC-W2
03 เมษายน 2563 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
01 เมษายน 2563 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
31 มีนาคม 2563 แจ้งมติยกเลิกการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสาม..
31 มีนาคม 2563 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำก..
30 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย (แก้ไข ครั้ง..
28 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รายการที่เกี่ยวโยงกัน งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญ..
24 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย (แก้ไข ตัวอั..
17 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รายการที่เกี่ยวโยงกัน งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญ..
02 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
02 มีนาคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
02 มีนาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
30 ธันวาคม 2562 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำ..
13 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)