นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
30 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 เมษายน 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
26 เมษายน 2564 ชี้แจง Trading Alert List
26 เมษายน 2564 Trading Alert List Information
26 เมษายน 2564 SET-2021-008 เพิ่มมาตรการในการจัดประชุม AGM 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ฉบับแก้ไข)
19 เมษายน 2564 เพิ่มมาตรการในการจัดประชุม AGM 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
08 เมษายน 2564 แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ FVC ในการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพ..
26 มีนาคม 2564 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 (การลดทุนจดทะเบียน การโอนทุนสำรองฯ และส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นเพื่อชด..
15 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
05 มกราคม 2564 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
28 ธันวาคม 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16 พฤศจิกายน 2563 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต..
13 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563