นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
12 พฤษภาคม 2560 กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครั้งที่ 4
11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท
27 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
07 เมษายน 2560 แจ้งแก้ไขสัดส่วนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
07 เมษายน 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
27 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษ..
13 มีนาคม 2560 แจ้งการปรับสิทธิราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้..
13 มีนาคม 2560 แจ้งการปรับสิทธิราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้..
10 มีนาคม 2560 แจ้งมติเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ FVC-W1 และแจ้งรายชื่อแต่งตั้งกรรม..
28 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติ การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม การออก FVC-W2 และการป..
27 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติ การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม การออก FVC-W2 และการป..
24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติ การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออก Warrants และการประชุมสามัญผู้ถ..
24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติ การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก้ผู้ถือหุ้นเดิม การออก FVC-W2 และการป..
24 กุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
30 มกราคม 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน