นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
10 ตุลาคม 2560 แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560
10 สิงหาคม 2560 แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560
10 สิงหาคม 2560 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท
10 สิงหาคม 2560 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการบริษัท ..
10 สิงหาคม 2560 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการบริษัท ..
09 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
01 สิงหาคม 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
31 กรกฎาคม 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
19 กรกฎาคม 2560 แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560
14 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14 กรกฎาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: FVC-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
07 กรกฎาคม 2560 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท
04 กรกฎาคม 2560 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
04 กรกฎาคม 2560 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
03 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 มิถุนายน 2560 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
28 มิถุนายน 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
12 มิถุนายน 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย