นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน


          คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายกฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งและรายงานข้อเท็จจริง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น รวมถึงดูแลให้มีการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว

 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(1)   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          e-mail: thanetrk@gmail.com

(2)   ประธานกรรมการบริหาร                     e-mail: twijit@filtervision-thai.com

(3)   เลขานุการบริษัท                               e-mail: cs@filtervision-thai.com

(4)   เว็บไซต์                                           www.filtervision.co.th

(5)   ไปรษณีย์                                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510