นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % หุ้น
1นาย วิจิตร เตชะเกษม103,203,66618.262

2

UBS AG LONDON BRANCH 47,533,5008.411

3

นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 23,513,1004.161
4น.พ.อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ16,320,0002.888
5นาย ภัทนะ จันทร์เจริญสุข14,761,9002.612
6นาย ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร
14,546,5032.574
7นาย สมพล พงศ์พันธ์ไพศาล12,184,7002.156
8น.ส.ธนพร อิ่มใจ11,876,6082.102
9นาย บุรโชติ เตชะเกษม11,841,7582.095
10นาย มนตรี ประจันพาณิชย์10,881,3431.925
หมายเหตุ : 
ข้อมูลจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น  จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566