นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น % หุ้น
1นายวิจิตร เตชะเกษม99,424,37719.20
2บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)34,563,600
6.67
3นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ15,000,000
2.90
4นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร13,914,047
2.69
5นายอำพน กิติจารุรัตน์
13,327,012
2.57
6น.ส.ยุวดี วชิรปภา
12,170,500
2.35
7นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
11,509,300
2.22
8นายบุรโชติ เตชะเกษม
11,326,899
2.19

9นายณกรณ์ กรณ์หิรัญ
11,001,700
2.12

10นายมนตรี ประจันพาณิชย์
10,408,242
2.01
11นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต
10,125,060
1.96
12น.ส.ธนาพา เตชะเกษม
9,402,991
1.82
13นายพิสาส์น เตชะเกษม
9,071,853
1.75
14นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม
8,197,000
1.58
15นางเจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
7,989,400
1.54
16นายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)
7,749,4001.50
17นางลีนา วนวิทย์
7,476,400
1.44
18นายดนุช บุนนาค
7,099,750
1.37
19นายปริน ชนันทรานนท์
6,859,832
1.32
20บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
6,334,300
1.22
21น.ส.พิมลอร ลิ้มธรรมมหิศร
5,720,000
1.10
22นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์
5,549,400
1.07
23นายประพันธุ์ สุวรรณเวช
5,188,974
1.00
24นางพาณี นราธัศจรรย์
4,807,500
0.93
25น.ส.ปวิชญา กานนท์รังษี
4,000,000
0.77
26นายวิจักษณ์ ธรมธัช
4,000,000
0.77
27นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง
3,973,619
0.77
28น.ส.อรนุช งามสมประสงค์
3,670,000
0.71
29นายพรหมพล ตรีวิศวเวทย์
3,600,000
0.70
30นายธีระภัทท์ สอนกลิ่น
3,597,000
0.69
31น.ส.ธนพร อิ่มใจ
3,325,029
0.64
32บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,315,454
0.64
33นางอารีรัตน์ โชคล้ำบุญ
3,288,000
0.63
34นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์
2,989,000
0.58
35น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์
2,783,000
0.54
36นายสมศักดิ์ อภิเวสสะ
2,770,600
0.54
37นายกฤษฎา เตชะเกษม
2,628,224
0.51
หมายเหตุ : 
ข้อมูลจากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น  จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561