นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


        บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด