นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น


          บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

(1) ห้ามกระทำการใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) ห้ามกระทำการใดที่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ โดยการสัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

(3) ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

(4) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยในการขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน