กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

          คณะกรรมการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.2  เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจ และมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

1.3  กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1  กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.2  กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.3  พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2.4  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

2.5  วางกรอบการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  ภายใต้การนำขอกรรมการผู้จัดการ  โดยกรณีผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน   ต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

2.6  จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและแนวทางการปฏิบัติ

2.7  ให้ความมั่นใจในความถูกต้อง  ทันเวลาและสอดคล้องกันของข้อมูลของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรต่อคณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ

2.8  สร้างวัฒนธรรมการตระหนักต่อการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

2.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3  ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการ และ/หรือการดำรงตำแหน่งของการเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

          กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง