Warning: imagejpeg(): Unable to open './image/cache/catalog/News/2561/logo วันวิศกรรม-500x435.jpg' for writing: Permission denied in /var/www/html/system/library/image.php on line 45 การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี


การกำกับดูแลกิจการที่ดี

                บริษัทยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนและมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัท เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้

                บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

                 นอกจากการที่บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับรู้ และเข้าใจในนโยบายการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ได้ถูกเผยแพร่บนเว๊ปไซด์ของบริษัท http://www.filtervision.co.th หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการจัดกิจกรรมและอบรมให้พนักงานทุกคนในองค์กร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

                   บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร บริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการการทำงาน รวมถึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันการกระทำดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (ถูกเผยแพร่บนเว๊ปไซด์ของบริษัท http://www.filtervision.co.th หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี) บริษัทมีการสื่อสารต่อพนักงานทุกคน บริษัทให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเพราะเล็งเห็นว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นการบ่อนทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว

                บริษัทได้ประกาศเจตนารมย์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน สอบทานระบบและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นว่าเป็นไปตามแนวทางของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตก่อน และเตรียมยื่นขอการรับรองต่อไป

การบริหารความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

1.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญ

             ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจซึ่งผสมผสานความสัมพันธ์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการภายใต้กระบวนการ Integrated Solution นั้น บุคลากรจึงมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณค่าให้สนองตอบความต้องการและความพึงพอใจลูกค้าและผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทจึงตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะตามเอกลักษณ์เฉพาะของ FVC

                    บริษัทประกอบธุรกิจทั้งการออกแบบ ประกอบ จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์  เช่น เครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง อุปกรณ์ต่างๆ  ทั้งในลักษณะที่มีความซับซ้อนไม่มาก จนถึงลักษณะที่มีความซับซ้อนมากเช่นงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริษัทต้องอาศัยความรู้และความชำนาญที่เกิดจากทักษะและประสบการณ์อันยาวนานของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการให้บริการ ได้แก่ วิศวกรผู้ควบคุมงานและออกแบบเชิงเทคนิคเพื่อการใช้งานของลูกค้า ฝ่ายช่างติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และอุปกรณ์ของบริษัท โดยวิศวกรทำงานร่วมกับฝ่ายช่างเพื่อให้งานได้คุณภาพตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการและสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรในส่วนงานดังกล่าวไป อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานของบริษัท อันจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

                     จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารบริษัทที่อยู่ในธุรกิจนี้มายาวถึง 20 ปี ทำให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดีก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร โดยได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างและการรักษาบุคลากรของบริษัท เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาทัศนคติและคุณภาพพนักงานบริษัท ด้วยการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานและลดการพึ่งพิงพนักงานบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งการสร้างและวิจัยพัฒนารูปแบบงานบริการที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของบริษัท ที่เป็นเอกลักษณ์ของ FVC ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ด้วยการดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละระดับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ การมีกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน การจัดสัมมนาภายในบริษัท ซึ่งจากแนวทางที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว สามารถสังเกตุจากอายุงานเฉลี่ยของพนักงานที่นับจากเข้ามาทำงานจนถึงปัจจุบันมีอายุงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

                      จากการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญงาน และมีลักษณะเฉพาะตัวในรูปแบบการบริการของ  FVC เป็นโอกาสให้ลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นจากประสบการณ์ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท มอบความไว้วางใจให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากรายชื่อลูกค้ารายสำคัญเป็นรายเดิมมาตลอด 20 ปี นอกจากนี้แล้วชื่อเสียงในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยมของบริษัท สร้างให้ได้รับโอกาสจากลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีเช่นกัน

                      นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะข้างต้นแล้ว บริษัทได้ทำการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ไว้ดังนี้

2.ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

                      ปี 2558  บริษัทมีลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 79.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.53 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งสัดส่วนลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับสูง (รายละเอียดโปรดดูในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 ฐานะทางการเงิน ในส่วนของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ) ดังนั้น หากลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ และระยะเวลาในการรับชำระหนี้ล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการให้เครดิตแก่ลูกค้า หากบริษัทไม่มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการให้เครดิตแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี

                      นอกจากลูกหนี้การค้าปกติของบริษัทแล้ว บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้มีการให้บริการออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ส่วนหนึ่งในลักษณะสัญญาเช่าทางการเงินโดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 5-8 ปี ณ สิ้นปี 2558 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินของบริษัทมีจำนวน 22.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.51 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการขยายตัวรายได้ของบริษัท(รายละเอียดโปรดดูในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 ฐานะทางการเงิน ในส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน) ดังนั้นบริษัทอาจมี ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้จากลูกค้าตามสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวหากบริษัทไม่มีระบบการให้เครดิตแก่ลูกค้าที่ มีประสิทธิภาพรวมถึงการคัดสรรลูกค้าสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

                      อย่างไรก็ตาม การให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้าเป็นการดำเนินงานปกติทั่วไป บริษัทได้มีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การค้าที่เป็นลูกค้ารายใหม่ (ยกเว้นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป) จะต้องมีการสั่งซื้อเป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาให้เครดิตในการสั่งซื้อนอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการให้เครดิตเทอมที่รัดกุมกับลูกค้าโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกค้าและติดตามหนี้จากลูกหนี้อย่างใกล้ชิดทุกราย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้   ฝ่ายการเงิน มีการจัดตั้งทีมงานสำหรับการติดตามการชำระหนี้จากลูกค้าในกรณีที่ลูกหนี้มีการค้างชำระนานซึ่งในการทำงานส่วนนี้จะมีการประสานงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด โดยเริ่มทำการเฝ้าระวังและติดตามลูกหนี้ที่เริ่มค้างชำระนานเกินกว่า 30 วัน  ซึ่งบริษัทจะมีการตรวจทานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานสรุประบุเหตุผลของความล่าช้าของลูกหนี้ในแต่ละราย และทุกๆ ไตรมาสต้องมีการรายงานอายุลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับที่มีระยะเวลานานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบถึงผลการติดตาม  ประกอบกับบริษัทได้มีการตั้งนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าภาคเอกชนโดยพิจารณาจากลูกหนี้   ค้างชำระหนี้เกิน 180 -360 วัน จะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50 ของยอดหนี้คงค้าง และในกรณีที่ลูกหนี้มีอายุการชำระเงินเกินกว่า 360 วัน บริษัทจะใช้อัตราการตั้งเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการตั้งนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้าภาครัฐโดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกินกว่า 540 -720 วัน จะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 50 ของยอดหนี้คงค้าง และในกรณีที่ลูกหนี้มีอายุการชำระเงินเกินกว่า 720 วัน บริษัทจะใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น สำหรับในส่วนนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินจากลูกหนี้ที่มีการผิดงวดชำระหนี้มากกว่า 6 งวดขึ้นไป บริษัทจะหยุดการรับรู้รายได้งานบริการดูแลบำรุงรักษาและทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่คงเหลืออยู่เป็นรายสัญญา อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาหนี้สูญจากลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน หากเป็นเพียงแต่การรับชำระหนี้ล่าช้ากว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ซึ่งมีน้อยมาก เนื่องจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีการประกอบกิจการเป็นระยะเวลานานและมีความน่าเชื่อถือ

3.ความเสี่ยงจากการจัดให้มีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูง

                       ณ สิ้นปี 2558  บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 127.82 ล้านบาท หรือเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.40  ซึ่งการจัดให้มีสินค้าคงคลังไว้เพื่อดำเนินธุรกิจในปริมาณที่สูง จะทำให้บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาและต้นทุนทางการเงินที่สูงเช่น ค่าเช่าโกดังเพื่อเก็บสินค้า ค่าพนักงานดูแลคลังสินค้า และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า อีกทั้งบริษัทยังมีความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยและภัยต่างๆ ทำให้สินค้าคงคลังอาจเกิดการสูญเสีย นอกจากนี้บริษัทอาจประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้หากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์มีอัตราการหมุนเวียนต่ำ และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์อย่างมีนัยสำคัญจะทำให้สินค้าในคลังล้าสมัยและยากที่จะจำหน่ายออกไปซึ่งบริษัทอาจจะต้องทำการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและทำให้กระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้

                       อย่างไรก็ตาม ด้วยบริษัทมีนโยบายเน้นการให้บริการและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์แบบครบวงจร ดังนั้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้าทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เก็บไว้ให้บริการแก่ลูกค้าในปริมาณค่อนข้างมากและผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์หลักที่บริษัทจัดเก็บไว้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประเภทหมุนเวียนเร็วมีอัตราการจำหน่ายออกที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ (Aging stock report) และรายงานการเคลื่อนไหวสินค้า (Last moving stock report) ทุกๆ สิ้นไตรมาส โดยทั้ง 2 รายงานนี้จะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายขายและฝ่ายบริหารเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยจะเน้นสินค้า ที่มีการค้างนาน เพื่อวางแผนและดำเนินการจัดจำหน่ายการสินค้าคงเหลือเหล่านั้นไม่ให้มีการค้างนานเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพสินค้าและความล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญนอกจากการพัฒนาทางด้านการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะที่สวยงามมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าสภาพปกติจากอัตราการบริหารสินค้าในสภาพรวมซึ่งพิจารณาโดยผู้บริหารของบริษัท และการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเท่ากับผลต่างระหว่างต้นทุนสินค้ากับมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้สำหรับสินค้าที่คาดว่าจะมีราคาขายต่ำกว่าราคาทุน และการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าทั้งจำนวนสำหรับสินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายและสินค้า ที่ล้าสมัย สำหรับการสั่งซื้อสินค้านั้น บริษัทมีการกำหนดยอดขั้นต่ำของสินค้าคงเหลือไว้ ซึ่งบริษัทจะทำการสั่งซื้อสินค้าเมื่อระดับของสินค้าคงเหลือมีจำนวนน้อยกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยการกำหนดยอดสินค้าคงเหลือขั้นต่ำดังกล่าว มีการกำหนดให้สอดคล้องกับตารางสินค้าที่ใช้ในแต่ละโครงการ หรือ Bill of Quantity (BOQ) ที่บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการเก็บสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริงและเพื่อไม่ให้มีการเก็บสินค้าคงเหลือเกินความจำเป็น และยังสามารถป้องกันความล้าสมัยของสินค้าคงเหลือได้อีกด้วย อีกทั้งการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งสามารถทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการทำงานและค่าการขนส่งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ได้มีการทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยอื่นๆสำหรับสินค้าคงคลัง ในวงเงินทุนประกันรวม 75.60 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  59.15 ของสินค้าคงเหลือสุทธิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อป้องกันผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยและภัยอื่นๆ ได้

4.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย

                      ในปี 2556-2558 บริษัทมีรายได้จากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.24 ร้อยละ 62.57 และร้อยละ 58.19 ของรายได้รวม ตามลำดับ (รายละเอียดโปรดดูในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อ 14 ฐานะทางการเงิน ในส่วนของสรุปผลการดำเนินงาน) โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ดังนั้นหากความต้องการซื้อหรือรายได้ของผู้บริโภคลดลงจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและความต้องการใช้ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และรายได้ของบริษัทได้

                      อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ นอกจากรายได้จากกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยแล้ว ในปี 2556-2558 บริษัทยังมีรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (OEM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.05 ร้อยละ 20.70 และร้อยละ 20.67 ของรายได้รวมและรายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.71 ร้อยละ 16.73 และร้อยละ 21.14 ของรายได้รวม ตามลำดับ ดังนั้นรายได้รวมของบริษัทจึงไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยแต่เพียงกลุ่มเดียว

                      สำหรับการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ บริษัทมีลูกค้า 2 รายที่มียอดการสั่งซื้อเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการในช่วงปี 2556 ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมขนาดใหญ่และมีช่องทางสาขาการจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทย และลูกค้าอีกรายดำเนินธุรกิจค้าปลีก (ร้านสะดวกซื้อ) ที่มีสาขาที่มากที่สุดในประเทศ ซึ่งบริษัททำธุรกิจกับลูกค้า 2 รายนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี และมีความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจมาโดยตลอด สำหรับปี 2557 บริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่ และสำหรับปี 2558 บริษัทมีลูกค้า 1 รายที่มียอดการสั่งซื้อเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวเป็นดำเนินธุรกิจค้าปลีก (ร้านสะดวกซื้อ) ที่มีสาขาที่มากที่สุดในประเทศ ซึ่งเป็นรายเดียวกันกับลูกค้ารายใหญ่ ปี 2556

5.ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตรายใหญ่

                      ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ประกอบ ติดตั้งและให้บริการในผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ประกอบกับสินค้าที่ขายส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นสินค้าของกลุ่มบริษัทในเครือ Pentair โดยมี 3 บริษัทดังนี้คือ บริษัท Pentair Filtration Solutions, LLC, บริษัท Pentair Pacific Rim (Water) Limited และบริษัท Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd.  ซึ่งในปี 2556-2558 บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทในเครือ Pentair ในสัดส่วนร้อยละ 31.73 ร้อยละ 30.51 และร้อยละ 32.30 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด ตามลำดับ  เนื่องจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่บริษัท จัดจำหน่ายแก่ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากผู้ผลิตรายดังกล่าวประกอบกับผู้ผลิตมีเงื่อนไขในข้อกำหนดและสัญญาที่เกี่ยวกับเป้าหมายของยอดขายที่ให้แก่บริษัทจึงทำให้บริษัทได้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จากผู้ผลิตดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นหากผู้ผลิตประสบปัญหาทางการเงินจนถึงระดับต้องปิดโรงงานหรือเลิกกิจการหรือมีการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ จะทำให้บริษัทไม่สามารถปรับตัวในการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์มาทดแทนเพื่อจำหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  จนอาจทำให้เป็นผลเสียหายต่อการดำเนินงานและสูญเสียรายได้ของบริษัทในส่วนนี้

                      อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงผู้ผลิตรายใหญ่นี้เป็นอย่างดี บริษัทได้มีการทำสัญญาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทในเครือ Pentair เนื่องจากว่าบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ Pentair มีความสัมพันธ์การทำธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 16 ปี ทั้งด้านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในตัวสินค้าและการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองและอุปกรณ์ต่างๆของระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ มีการส่งผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมและอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่ทางกลุ่มบริษัทในเครือ Pentair กำหนด และระหว่างทำการค้าระหว่างกัน บริษัทไม่เคยมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อพิพาทใดๆ อันเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทในเครือ Pentair ยกเลิกสัญญาตัวแทนจัดจำหน่าย ประกอบกับประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทที่ได้รับไว้วางใจจากลูกค้าและมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้จำหน่ายเป็นความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือ Pentair เป็นบริษัทผลิตเครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง และอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งมีลูกค้าและตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในระดับสากล  ส่วนความเสี่ยงด้านราคาสินค้าที่อาจมีการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญนั้น กลุ่มบริษัทในเครือ Pentair จะมีการกำหนดราคาสินค้าประจำทุกๆปีก่อนล่วงหน้าและแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับต้นทุนและราคาสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนและดำเนินการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าของบริษัทให้สอดคล้องกับต้นทุนที่จะได้รับ

6.ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่สำคัญ

                      เนื่องด้วยสินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทจำหน่ายอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ Pentair โดยมี 2 บริษัทดังนี้คือ  Pentair Filtration Solutions, LLC และ Pentair Pacific Rim (Water) Limited ภายใต้ตราสินค้า (Brand name) Pentair, Everpure, GE, Shurflo, Pentek, Fleck, Structural, Park, Homespring, Merlin และ Fiberdyne เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน จัดจำหน่ายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Pentair Filtration Solutions, LLC เป็นระยะเวลา  5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และผลิตภัณฑ์ของ Pentair Pacific Rim (Water) Limited เป็นระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) โดยเป็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายแบบไม่ได้รับกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย(Non-Exclusive) และมีการกำหนดเงื่อนไขมูลค่ายอดขายขั้นต่ำต่อปีทั้ง 2 สัญญา ทั้งนี้สัญญาตัวแทนจำหน่ายของ Pentair Filtration Solutions, LLC และ Pentair Pacific Rim (Water) Limited เป็นสัญญาที่กำหนดยอดขายขั้นต่ำที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี และร้อยละ 10 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ตามลำดับ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการสูญเสียการเป็นตัวแทนหากบริษัทไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทดังกล่าวตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

                      อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อจาก Pentair Filtration Solutions, LLC และ Pentair Pacific Rim (Water) Limited อยู่ในระดับที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของมูลค่าการจำหน่ายที่กำหนดไว้ในสัญญาตัวแทนจัดจำหน่ายดังกล่าว บริษัทจึงเห็นว่าเป้าหมายยอดสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทได้รับจากบริษัทผู้ผลิตดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำรงสถานะเป็นตัวแทนจำหน่ายของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรายดังกล่าว  ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะมียอดจำหน่ายเป็นไปตามยอดจำหน่ายเป้าหมายและสัญญา และที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 16 ปี บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทในเครือ Pentair มาตลอดและบริษัทไม่เคยผิดข้อตกลงอื่นใดตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับการสนับสนุนและลิขสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายมาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้หากในกรณีที่บริษัทไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยในทางปฏิบัติบริษัทและตัวแทนจำหน่ายจะมีการตกลงเจรจากันเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งบริษัทและบริษัทผู้ผลิตสินค้า ทั้งนี้จุดแข็งของบริษัทมีหน่วยงานบริการที่ครอบคลุมการให้บริการในทุกภาคพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งผู้ผลิตไม่มีนโยบายที่จะมาทำการตลาดเองเนื่องจากความยุ่งยากในการบริหารงานบริการ และหากบริษัทต้องสูญเสียการเป็นตัวแทนจริง บริษัทสามารถที่จะเลือกผู้ผลิตรายอื่นที่มีผลิตภัณฑ์มาตรฐานเดียวกันได้
7.ความเสี่ยงจากคู่แข่งรายใหม่และบริษัทเจ้าของตราสินค้าเข้ามาทำการตลาดเอง

                     ธุรกิจการให้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นระบบปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการใช้อุปโภคบริโภคทั่วไป อีกทั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ยังมีส่วนสำคัญในธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการผลิตที่ใช้ระบบน้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ในการทำความสะอาดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อีกทั้งธุรกิจทางการแพทย์ยังมีความจำเป็นต้องใช้ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ในกระบวนการรักษาทางการแพทย์ เช่น ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับศูนย์ไตเทียม ทันตกรรม ศูนย์รักษาความงามต่างๆ และศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่อยู่ในสถานพยาบาล เป็นต้น จึงทำให้ธุรกิจระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจที่ดีและมีขนาดตลาดที่ใหญ่มาก  จึงมีความเสี่ยงด้านคู่แข่งหรือเจ้าของตราสินค้าเข้ามาทำการตลาดเอง

                     อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์มาถึง 20 ปี มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงด้านเทคนิค ความรู้และความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเพื่อการพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานและกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์  โดยบริษัทตระหนักดีถึงการแข่งขันและการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งปัจจุบันจะมีผู้ประกอบการหลากหลายทั้งที่เป็นคู่แข่งขันทางตรงและทางอ้อม เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของบริษัทนำไปจำหน่ายและติดตั้ง เนื่องจากขนาดของตลาดในธุรกิจน้ำเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงได้มีการพัฒนาและเน้นการให้บริการที่เป็นระบบตามสากลและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเข้าใจถึงปัญหาและมีวิธีแก้ไขอย่างเป็นระบบที่สะสมมาเป็นเวลาปีๆ จึงมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ  ดังนั้นเช่นกันคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้จึงต้องมีจุดเด่นที่เหนือกว่าบริษัทถึงจะสามารถเจาะกลุ่มตลาดดังกล่าวได้ ประกอบกับบริษัทมีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและมีการให้บริการที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานตามสากล จึงทำให้เป็นอุปสรรคของการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งจะต้องมีความพร้อมในด้านของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร ส่วนผู้จำหน่ายหลักที่จะเข้ามาทำตลาดแข่งขันกับตัวแทนหรือบริษัทนั้น มีโอกาสต่ำที่จะเป็นไปได้เพราะผู้จำหน่ายมีนโยบายที่ถือปฏิบัติกับประเทศอื่นๆที่ผ่านมาโดยจะร่วมมือกับตัวแทนของประเทศนั้นๆร่วมกันทำตลาด ส่วนผู้จำหน่ายจะไปมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ใหม่ๆที่มีประสิทธิมากกว่าที่จะเข้ามาแข่งขันทำตลาดเอง
8.ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ     

                     สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในปี 2556-2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.06, ร้อยละ 53.35 และร้อยละ 55.25 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ โดยการเสนอราคาและการชำระเงินสำหรับสินค้านำเข้าจะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัท

                    อย่างไรก็ตาม ผลกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทเป็นผลของภาวะที่บริษัทไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ในวงเงิน 40 ล้านบาท เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก บริษัทจะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อความยั่งยืน

                    การทำงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintance “PM”) โดยมอเตอร์ไซด์

                    สืบเนื่องจากปลายปี 2557 บริษัทเพิ่มหน่วยงานแผนกอุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) ขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานนี้สามารถรองรับได้ทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ และงานบริการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องมาถึงการพัฒนาศักยภาพของแผนกบริการทางเทคนิค เพื่อรองรับงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintance “PM”) ที่มีจำนวนมากกว่า 2,000 งานต่อเดือนให้เสร็จทันเวลา บริษัทจึงปรับวิธีการเดินทางของช่างเทคนิค ให้เข้าทำงาน PM ในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้มอเตอร์ไซด์ เดินทาง ซึ่งมีผลทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทำงานได้ทันเวลา โดยสามารถวางแผนในเสร็จงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และช่วงวันที่ 21 ถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน สามารถวางแผนการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพให้พนักงานได้ รวมทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของพนักงานที่ไม่ต้องเผชิญกับสภาพการจราจรติดขัด

                    การพัฒนาระบบการทำงานด้วยการทบทวนขั้นตอนทำงาน( Work Instruction )

                    ตั้งแต่ปี 2557 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้ริเริ่มแนวคิดในการทบทวนขั้นตอนทำงาน( Work Instruction ) ให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทนำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการทบทวน Work Instruction ทำให้ปรับปรุงขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียจากการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่นลดการสูญเสียเวลา และทรัพยากรหรือพลังงานที่เกี่ยวข้องจากการที่พนักงานต้องทำงานล่วงเวลา นอกจากผลดีที่ได้จากการลดงานซ้ำซ้อนแล้ว ยังลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานอีกด้วย เนื่องจากพนักงานได้มีโอกาสทบทวนทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานมากยิ่งขึ้น


Financial Highlight 2558                                        รายงานเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี