นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565
SET-2022-008 (TH) การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้น 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ข้อมูลกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ สถานที่จัดประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนการใช้ QR Code
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
การประชุมผู้ถือหุ้น 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
ขั้นตอนการเข้าร่วมประุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodians ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
ขั้นตอนการใช้ QR Code
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แสดงผล 1 ถึง 4 จาก 9 (3 หน้า)

เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ รายละเอียดเพิ่มเติมยอมรับ