นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้น 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ข้อมูลกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ สถานที่จัดประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนการใช้ QR Code
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
การประชุมผู้ถือหุ้น 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
ขั้นตอนการเข้าร่วมประุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodians ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
ขั้นตอนการใช้ QR Code
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การประชุมผู้ถือหุ้น 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แสดงผล 1 ถึง 4 จาก 8 (2 หน้า)

เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานให้กับคุณ การปิดข้อความนี้ลง จะถือว่าคุณยอมรับ รายละเอียดเพิ่มเติมยอมรับ