นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การประชุมผู้ถือหุ้น 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565
SET-2022-008 (TH) การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การประชุมผู้ถือหุ้น 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้น 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ข้อมูลกรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ สถานที่จัดประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนการใช้ QR Code
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี
แสดงผล 1 ถึง 4 จาก 10 (3 หน้า)