นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าววันนี้

เวลา หัวข้อข่าว
ไม่พบข้อมูล

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
17 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 สิงหาคม 2563 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
24 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
15 กรกฎาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
01 มิถุนายน 2563 01 มิถุนายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ FVC-W2
18 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
18 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
28 เมษายน 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07 เมษายน 2563 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ FVC-W2
03 เมษายน 2563 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
01 เมษายน 2563 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
31 มีนาคม 2563 แจ้งมติยกเลิกการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสาม..
31 มีนาคม 2563 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำก..
30 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย (แก้ไข ครั้ง..
28 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รายการที่เกี่ยวโยงกัน งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญ..
24 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย (แก้ไข ตัวอั..
17 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รายการที่เกี่ยวโยงกัน งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญ..