นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าววันนี้

เวลา หัวข้อข่าว
ไม่พบข้อมูล

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
05 มกราคม 2564 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
28 ธันวาคม 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16 พฤศจิกายน 2563 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต..
13 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พฤศจิกายน 2563 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั..
17 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
17 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 สิงหาคม 2563 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
24 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
15 กรกฎาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
01 มิถุนายน 2563 01 มิถุนายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ FVC-W2
18 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
18 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
28 เมษายน 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
07 เมษายน 2563 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ FVC-W2
03 เมษายน 2563 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท