นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าววันนี้

เวลา หัวข้อข่าว
ไม่พบข้อมูล

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
25 พฤษภาคม 2565 แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
23 พฤษภาคม 2565 SET-2022-011 (TH) แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
13 พฤษภาคม 2565 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
09 พฤษภาคม 2565 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
29 เมษายน 2565 แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (แก้ไข)
29 เมษายน 2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 เมษายน 2565 แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
12 เมษายน 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
22 มีนาคม 2565 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 มีนาคม 2565 แจ้งการลดทุนของบริษัทย่อย
01 มีนาคม 2565 แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (e-AGM) และการงดจ่ายเงิ..
28 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
28 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 มกราคม 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17 ธันวาคม 2564 แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (เรื่องสารสนเทศที่เกี่ยวโยงกัน)