นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
08 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2560
07 มิถุนายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
05 มิถุนายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
01 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2560
24 พฤษภาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
22 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
22 พฤษภาคม 2560 ชี้แจง Trading Alert List
22 พฤษภาคม 2560 Trading Alert List Information
12 พฤษภาคม 2560 กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครั้งที่ 4
11 พฤษภาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พฤษภาคม 2560 การเผยแพร่รายงานและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ของบริษัท
27 เมษายน 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
07 เมษายน 2560 แจ้งแก้ไขสัดส่วนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
07 เมษายน 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
27 มีนาคม 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษ..
13 มีนาคม 2560 แจ้งการปรับสิทธิราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้..
13 มีนาคม 2560 แจ้งการปรับสิทธิราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้..
10 มีนาคม 2560 แจ้งมติเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ FVC-W1 และแจ้งรายชื่อแต่งตั้งกรรม..