นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
13 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
19 กันยายน 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
15 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2562
14 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
01 กรกฎาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FVC-W2 (F53-5)
06 มิถุนายน 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ FVC-W2
15 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
29 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 มีนาคม 2562 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 กุมภาพันธ์ 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
31 มกราคม 2562 รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน
13 ธันวาคม 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
11 ธันวาคม 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท