นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
17 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รายการที่เกี่ยวโยงกัน งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญ..
02 มีนาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
02 มีนาคม 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
02 มีนาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
05 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
30 ธันวาคม 2562 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำ..
13 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
19 กันยายน 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
15 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2562
14 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
01 กรกฎาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FVC-W2 (F53-5)
06 มิถุนายน 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ FVC-W2
15 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
29 เมษายน 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 มีนาคม 2562 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท