นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
12 เมษายน 2565 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
22 มีนาคม 2565 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 มีนาคม 2565 แจ้งการลดทุนของบริษัทย่อย
01 มีนาคม 2565 แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (e-AGM) และการงดจ่ายเงิ..
28 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
28 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28 มกราคม 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
17 ธันวาคม 2564 แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 (เรื่องสารสนเทศที่เกี่ยวโยงกัน)
17 ธันวาคม 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
07 ธันวาคม 2564 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565 (แก้ไขครั้งที่ 1)
07 ธันวาคม 2564 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
15 พฤศจิกายน 2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต..
12 พฤศจิกายน 2564 แจ้งเรื่องการปรับโครงสร้างการจัดการ
12 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
23 กันยายน 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
27 สิงหาคม 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย