นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
10 พฤษภาคม 2561 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
08 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท
27 เมษายน 2561 การปรับสิทธิของ FVC-W1, FVC-W2
25 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
17 เมษายน 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
12 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ FVC-W1
04 เมษายน 2561 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ FVC-W1
03 เมษายน 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) (เพิ่ม Templat..
02 เมษายน 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย)
23 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท และเปิดรับความคิดเห็น หรือค..
27 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเพื่อรอง..
27 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเพื่อรอ..
22 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
22 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเพื่อรอง..
21 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมสาัมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2661, การเพิ่มทุน, การจ่ายหุ้นปันผล
14 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม "การลงนามในสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน "วุฒิศักดิ์ คลินิก" จำนวน 25 สา..
14 กุมภาพันธ์ 2561 การลงนามในสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน "วุฒิศักดิ์ คลินิก" จำนวน 25 สาขา จากทั้งหมด 119 สาข..
12 กุมภาพันธ์ 2561 การลงนามในสัญญาแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน วุฒิศักดิ์ คลินิก จำนวน 25 สาขา จากทั้งหมด 119 สาขา ..