นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
27 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
27 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
27 สิงหาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
20 กรกฎาคม 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
20 กรกฎาคม 2564 ชี้แจง Trading Alert List
20 กรกฎาคม 2564 Trading Alert List Information
14 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พฤษภาคม 2564 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
30 เมษายน 2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 เมษายน 2564 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
26 เมษายน 2564 ชี้แจง Trading Alert List
26 เมษายน 2564 Trading Alert List Information
26 เมษายน 2564 SET-2021-008 เพิ่มมาตรการในการจัดประชุม AGM 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (ฉบับแก้ไข)
19 เมษายน 2564 เพิ่มมาตรการในการจัดประชุม AGM 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
08 เมษายน 2564 แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 (การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ FVC ในการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพ..
26 มีนาคม 2564 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)