นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
25 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
22 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FVC-W1 (F53-5) (แก้ไข)
21 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FVC-W1 (F53-5)
15 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
15 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
08 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานและเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท
27 เมษายน 2561 การปรับสิทธิของ FVC-W1, FVC-W2
25 เมษายน 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
17 เมษายน 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
12 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ FVC-W1
04 เมษายน 2561 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ FVC-W1
03 เมษายน 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) (เพิ่ม Templat..
02 เมษายน 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย)
23 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท และเปิดรับความคิดเห็น หรือค..
27 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเพื่อรอง..
27 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเพื่อรอ..
22 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)