นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
29 มกราคม 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ก.ค.-ธ.ค. 2560
25 ธันวาคม 2560 การลงนามในบันทึกข้อตกลง "MOU" ลงทุนในธุรกิจบริการทางการแพทย์ด้านสุขภาพและความงาม ภายใต้เครื่องหมายกา..
19 ธันวาคม 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 20 ธันวาคม 2560
15 ธันวาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
15 ธันวาคม 2560 รายการได้มาซึ่งสิทธิซื้อแฟรนไซส์ "วุฒิศักดิ์" 25 สาขาจากทั้งหมด 113 สาขา (แก้ไข)
15 ธันวาคม 2560 รายการได้มาซึ่งสิทธิซื้อแฟรนไชส์ "วุฒิศักดิ์" 25 สาขาจากทั้งหมด 113 สาขา (แก้ไข#2)
14 ธันวาคม 2560 รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
04 ธันวาคม 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
21 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ครั้งที่ 5
16 พฤศจิกายน 2560 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมกา..
14 พฤศจิกายน 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 ตุลาคม 2560 แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560
10 สิงหาคม 2560 แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560
10 สิงหาคม 2560 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท
10 สิงหาคม 2560 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการบริษัท ..
10 สิงหาคม 2560 การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการบริษัท ..
09 สิงหาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560