นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

    บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด  หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ  ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

การจ่ายปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 

วันที่จ่ายปันผล

ประเภทปันผล   ปันผล(บาท/หุ้น)  รอบผลประกอบการ

9-พ.ค.-67             

6-พ.ค.-62

9-พ.ค.-61

10-พ.ค.-67

28-พ.ค.-62

24-พ.ค.-61

เงินปันผล

เงินปันผล

หุ้นปันผล

0.01

0.01

22 : 1*

01-ม.ค.-66 ถึง 31-ธ.ค.-66

01-ม.ค.-61 ถึง 31-ธ.ค.-61

01-ม.ค.-60 ถึง 31-ธ.ค.-60

9-พ.ค.-61 24-พ.ค.-61 เงินปันผล 0.00256 01-ม.ค.-60 ถึง 31-ธ.ค.-60
14-มี.ค.-60 04-พ.ค.-60 เงินปันผล 0.022 01-ม.ค.-59 ถึง 31-ธ.ค.-59
10-พ.ค.-59 25-พ.ค.-59 เงินปันผล 0.050 01-ม.ค.-58 ถึง 31-ธ.ค.-58
11-มี.ค.-58 26-พ.ค.-58 เงินปันผล 0.042 01-ม.ค.-57 ถึง 31-ธ.ค.-57
30-เม.ย.-57 20-พ.ค.-57 เงินปันผล 0.035 01-ม.ค.-56 ถึง 31-ธ.ค.-56
*อัตราส่วนหุ้นปันผล