ผลิตภัณฑ์ & บริการ

งานบริการ

         เราคือผู้ให้บริการระบบปรับสภาพน้ำสำหรับธุรกิจบริการและธุรกิจอุตสาหกรรม มากว่า 20 ปี ผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบสนองความต้องการของลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายได้ทุกความต้องการ โดยเรามีขั้นตอนงานบริการดังนี้ 


                  

1. การสำรวจและเก็บข้อมูล (Survey & Data Collection)

เข้าสำรวจตรวจสอบสถานที่ โครงสร้างของอาคาร แหล่งน้ำดิบ ระบบน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้า และ จุดรับน้ำเรามีบริการนำน้ำดิบที่เก็บมาเป็นตัวอย่าง เพื่อตรวจคุณภาพในห้องปฏิบัติการของบริษัท  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนและสิ่งเจือปนต่างๆ      

2. การประเมินความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย (Estimated Demand) 

ประเมินสอบถามถึงความต้องของผู้ใช้ และจุดประสงค์ในการใช้เพื่อบริโภคและอุปโภค เพื่อวิเคราะห์ปริมาณน้ำบริสุทธิ์ที่ต้องการใช้ 

3. การวิเคราะห์และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย (Analysis & International Standard) 

วิเคราะห์มาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับมาตรฐานที่ได้ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมของลูกค้าเพื่อสร้างให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดความแตกแต่งและมีความสามารถในการแข่งขัน                      

4. การออกแบบระบบ (System Design)

ออกแบบระบบปรับสภาพน้ำให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสม เพื่อที่จะมาใช้กับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกค้าให้เกิดความสะดวกในการใช้ และง่ายต่อการซ่อมบำรุงดูแลระบบ 

5. การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service) 

เสนอผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงการให้บริการทั้งในการติดตั้งและบริการหลังการขาย  โดยช่วยลูกค้าในการวางแผนการบำรุงดูแลรักษาระบบ โดยคาดการณ์จากปริมาณการใช้ของผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้  และกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำรุงดูแลรักษาระบบให้แก่ลูกค้า

6. การติดตั้งและการทดสอบ (Installation testing & commissioning)

หลังจากนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์และระบบ บริษัทจะทำการติดตั้ง และทดสอบระบบ ซึ่งระยะในการติดตั้งและทดสอบ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยการบริการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทจะนำส่งตัวอย่างน้ำหลังจากติดตั้งและทดสอบระบบไปยังองค์กรอิสระเป็นผู้ตรวจสอบที่สามารถรับรองผลได้

7. การบริการหลังการขายและดูแลรักษาระบบ (Service Call center 24 Hrs.)

บริษัทสามารถให้บริการโดยมีแผนงานตามระยะเวลาในการเข้าดูแลรักษาระบบที่ชัดเจนซึ่งเหมาะสมแก่ลูกค้าในการวางแผนงานในอนาคต พร้อมทั้งมีระบบ Call Center ที่ลูกค้าสามารถโทรติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกภูมิภาค