นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ


คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุด 2557