นักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1


แบบ 56-1 ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556 (แบบ 56-1)