นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวน


หนังสือชี้ชวน ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน KTMS
สารสนเทศการจองซื้อหุ้น KTMS 23-11-65
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก ("IPO")